Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Đón nhận

Ngày đăng: 08/06/2018

Làm sao con hiểu nổi

Việc Chúa đến làm người

Mầu nhiệm cao vượt trội

Chỉ biết đón nhận thôi.


Bình luận