Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Lễ chầu

Ngày đăng: 08/06/2018

Em đi tà áo bay bay

Gió mơn man hỏi: Sáng ngày đi đâu?

Thưa rằng: Em đi lễ chầu

Năm nay Thánh thể, Chúa Bầu Bạn Thân.


Bình luận