Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Gánh nặng hai vai

Ngày đăng: 08/06/2018

Mình Anh gánh nặng hai vai

Tội em và tội cả loài chúng sinh,

Mang lên Thập giá khổ hình

Rồi trang trải hết, máu mình đổ ra.

***

Ân sâu trời bể chứa không nỗi,

Chỉ có tim, lòng cố khắc ghi

Và toàn em đây có những gì

Đưa cả dâng Anh làm hy lễ.


Bình luận