Tập thơ: Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG

Nhờ Thánh Ý

Ngày đăng: 08/06/2018

Chính nhờ Thánh Ý nhiệm mầu

Mà con hiện hữu từ sâu thẳm cùng

Hư vô bát ngát mông lung

Âm u mù mịt không cùng, không tên.


Bình luận