Hồi Âm Của Đức Cha +Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Nha Trang