Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Chúa gọi

Ngày đăng: 28/05/2018

Chúa đã      Yêu anh,

Yêu tôi

Yêu suốt cuộc đời.

Và đã Kêu anh,

Kêu tôi

Kêu đến với Người.

Đáp lại:        Nay anh,

Nay tôi

Chung quyết một lời…


Bình luận