Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Đã cạn

Ngày đăng: 25/05/2018

Lòng con đó, ăn năn đã cạn

Nước mặt rồi, mấy vạn giọt rơi.

Giờ đây con đợi tay Người,

Bàn tay rộng thứ, thêm lời chúc tha.


Bình luận