Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Người đã

Ngày đăng: 25/05/2018

Người đã

Tha cho anh,

Tha cho tôi.

Không phải chỉ

Bảy lần thôi.

Nhưng mà đã

Bảy mươi hơn

Bảy lần rồi.


Bình luận