Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Sưng gối

Ngày đăng: 25/05/2018

Đầu gối con sưng phù,

Chẳng hiểu căn cớ mô.

Nhưng Chúa thì biết tỏ

Đâu phải chuyện vu vơ.


Bình luận